Lön för socionomer i Sverige

2 december, 2023 Av av webmaster

Socionomyrket är ett av de viktigaste yrkena i Sverige. Socionomer arbetar med att hjälpa utsatta människor och bidrar till ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Trots det viktiga arbete socionomer utför är lönerna för yrket relativt låga jämfört med andra akademiska examina. Detta har lett till en debatt om socionomlöner de senaste åren.

Nuvarande lönenivåer

En nyexaminerad socionom kan i dagsläget förvänta sig en ingångslön på omkring 25 000 kronor i månaden. Efter några års erfarenhet stiger individens lön som socionom vanligtvis till omkring 28 000-30 000 kronor per månad. Socionomer anställda inom kommuner och regioner följer oftast kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Detta avtal har något högre lönenivåer än andra avtal inom sektorn. Erfarna socionomer kan avancera till arbetsledande positioner och chefsroller, vilket ger möjlighet till högre lön. Men för de allra flesta socionomer är löneutvecklingen ändå relativt flack jämfört med yrken som kräver liknande utbildningsnivå.

Låg lön i relation till utbildning

Socionomutbildningen är en 3-årig akademisk examen på kandidatnivå. Trots det är ingångslönerna för socionomyrket betydligt lägre än för exempelvis civilingenjörer och jurister, som också har 3-åriga examina. Skillnaden i lön kvarstår även efter flera år i yrket. Socionomers lönenivåer ligger generellt sett lägre än för akademiker inom ekonomi, teknik och IT med motsvarande utbildningsbakgrund och erfarenhet.

Yrkesstatus och lönenivå hänger ihop

En bidragande orsak till de relativt låga lönerna inom socionomyrket är att yrket traditionellt haft låg status i Sverige. Kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg värderas ofta lägre än mansdominerade yrken som ingenjör och ekonom. Detta speglas i lönesättningen, trots att utbildningsnivån och svårighetsgraden i arbetet är jämförbar. En höjning av socionomlönerna skulle kunna bidra till att höja yrkets status.

Behov av höjda löner

De senaste åren har kraven på höjda socionomlöner blivit allt starkare. Fackförbundet Akademikerförbundet SSR driver frågan om högre ingångslöner för nyexaminerade socionomer. Syftet är att göra yrket mer attraktivt och konkurrenskraftigt på arbetsmarknaden. Högre lön skulle kunna bidra till att fler söker sig till socionomutbildningen och stannar kvar i yrket. Det skulle i sin tur leda till minskad personalbrist inom välfärden. På sikt skulle höjda löner kunna höja socionomyrkets status och attraktionskraft.

Socionomer fyller en ovärderlig funktion i Sverige, men lönerna speglar inte utbildningsnivån eller yrkets betydelse. Om lönenivåerna höjdes skulle det kunna locka fler till yrket och bidra till att lösa personalbristen inom välfärden. Därför är höjda socionomlöner en viktig jämställdhets- och välfärdsfråga.